Bài giảng Nguyên lý thiết kế cảnh quan - Chương 3: Những đối tượng cơ bản trong thiết kế cảnh quan

Bài giảng Nguyên lý thiết kế cảnh quan Chương 3: Những đối tượng cơ bản trong thiết kế cảnh quan trình bày về các yếu tố cấu thành cơ bản như các yếu tố thị giác, các yếu tố phi thị giác, điểm sử dụng làm điểm nhấn, điểm trang trí phụ trợ.