Bài giảng Nguyên lý thiết kế cảnh quan - Chương 7: Phương pháp sử dụng và cách thể hiện các dụng cụ để diễn họa

Bài giảng Nguyên lý thiết kế cảnh quan Chương 7: Phương pháp sử dụng và cách thể hiện các dụng cụ để diễn họa trình bày về các dụng cụ cần thiết, ưu và nược điểm của dụng cụ để diễn họa, cách sử dụng bút chì, tẩy, thước và các phương tiện thể hiện khác.