Bài giảng Phân tích & thiết kế hệ thống hướng đối tượng - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Mục tiêu của bài giảng Phân tích & thiết kế hệ thống hướng đối tượng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin tin học hoá theo mô hình hướng đối tượng sử dụng UML. Tài liệu phục vụ cho các bạn ngành công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.