Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 1

Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc tính của một dự án; Giới thiệu về quản lý dự án; Giới thiệu về nhà quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!