Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 0 - TS. Nguyễn Khánh Trung

Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược giúp các bạn nắm được Nguồn gốc, khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược; Vai trò, vị trí và mối quan hệ của quản trị chiến lược với các lĩnh vực khác; Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu; Môi trường kinh doanh, phân tích nội bộ doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh; Triển khai thực hiện chiến lược.