Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Xây dựng lợi thế cạnh tranh với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng lợi thế cạnh tranh và ứng dụng để xây dựng các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ma trận CPM cho một số loại hình doanh nghiệp.