Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 Phân tích và lựa chọn chiến lược với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu, qui trình của việc Phân tích và lựa chọn chiến lược ứng dụng để xây dựng ma trận SWOT, SPACE, BCG, GE và QSPM cho một số loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!