Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Sơn

Chương 5 Phân tích và lựa chọn chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Tìm hiểu các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được qui trình phân tích và cách thức lựa chọn chiến lược kinh doanh.