Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Bùi Hoàng Ngọc

Kiến thức cốt lõi Chương 2 Lịch sử Quản trị học giúp các bạn Mô tả các trường phái của tư tưởng quản trị và sự phát triển của chúng, sự đóng góp của những tư tưởng quản trị đối với công việc của nhà quản trị, phân tích những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản trị, xu hướng vận động tiếp theo của các tư tưởng quản trị.