Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 5: Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế

Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 5: Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề chung của rủi ro, tổn thất trong tác nghiệp thương mại quốc tế;

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)