Bài giảng Thủy văn công trình

Bài giảng Thủy văn công trình gồm có 2 phần, Phần 1 Thủy văn đại cương: gồm các chương từ Mở đầu đến chương 4. Phần này chủ yếu trình bày những kiến thức cơ bản của thủy văn và các phương pháp tính toán các yếu tố dòng chảy. Phần 2 Thủy văn công trình: từ chương 5 đến chương 7. Nội dung các chương này nhằm ứng dụng các phương pháp tính toán thủy văn phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước...