Bài giảng Tin học ứng dụng (Tin học hàng hải) - Phạm Anh Tuấn

Bài giảng Tin học ứng dụng (Tin học hàng hải) trình bày những nội dung gồm: giới thiệu cơ bản về phần mềm Microsoft Office và chương trình Excel; lý thuyết bài toán xác định độ lệch còn lại của la bàn từ và ứng dụng Excel để giải bài toán; lý thuyết bài toán xác định khoảng cách và hướng đi giữa hai điểm trên trái đất, lập tuyến hành trình và ứng dụng Excel để giải bài toán; lý thuyết bài toán giám định mớn nước và ứng dụng Excel để giải bài toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!