Bài giảng Từng người trong chiến đấu tiến công - CN Trần Minh Quyền

Bài giảng Từng người trong chiến đấu tiến công với mục tiêu huấn luyện cho sinh viên nắm được đặc điểm, mục tiêu thủ đoạn của địch ở một số mục tiêu thường gặp trong công sự và mục tiêu ngoài công sự; cách đánh của từng người trong chiến đấu. Mời các bạn cùng tham khảo!