Bài giảng Tương tác người máy: Chương 0 - Tổng quan về HCI

Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 0 - Tổng quan về HCI" tìm hiểu về các nội dung cơ bản và trọng tâm như sau: Thuật ngữ và khái niệm; Người dùng; Môi trường; Lĩnh vực liên quan; Chất lượng; Phương tiện và công cụ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!