Bài giảng Tương tác người máy: Chương 4 - Các nguyên tắc và vòng đời hình sao trong thiết kế giao tiếp người dùng - máy tính

Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 4 - Các nguyên tắc và vòng đời hình sao trong thiết kế giao tiếp người dùng - máy tính" được biên soạn với các nội dung chính bao gồm: Tổng quan về giao tiếp người dùng - máy tính; Các cách tiếp cận; Các mô thức cho tính dùng được; Các nguyên tắc cho tính dùng được; Thiết kế giao tiếp Người-máy;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!