Bài giảng Tương tác người máy: Chương 6 - Đặc tả yêu cầu ND và phân tích nhiệm vụ

Đặc tả yêu cầu ND và phân tích nhiệm vụ là 2 giai đoạn quan trọng trong phát triển HCI. Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 6 - Đặc tả yêu cầu nội dung và phân tích nhiệm vụ" sẽ trình bày về Đặc tả yêu cầu ND; Công cụ và phân tích nhiệm vụ... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!