Bài giảng Tương tác người máy: Chương 9 - Các kỹ thuật đánh giá

Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 9 - Các kỹ thuật đánh giá" có nội dung trình bày khái niệm và vai trò của đánh giá trong thiết kế tương tác người máy; Các kiểu đánh giá; Đánh giá thiết kế; Đánh giá cài đặt; Lựa chọn phương pháp đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.