Bài giảng Vật liệu - Chương 9: Độ bền hóa của vật liệu

Vật liệu làm việc lâu ngày trong môi trường sẽ bị ăn mòn, bào mòn hay suy thoái. Sự ăn mòn là do tác dụng hóa học - điện hóa của vật liệu với môi trường. Sự bào mòn là do tác dụng của cơ học là chủ yếu.