Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Lê Quang Nguyên

Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về khí lý tưởng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương trình trạng thái khí lý tưởng, công thực hiện bởi khí lý tưởng, thuyết ñộng học phân tử, nội năng khí lý tưởng, nhiệt dung khí lý tưởng.