Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 - Lê Quang Nguyên

Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức về định luật Gauss. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thông lượng dòng nước, thông lượng điện trường (điện thông), định luật Gauss, dạng vi phân của định luật Gauss, bài tập áp dụng.