Bài tập lớn môn học Kĩ thuật đồ họa: Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

Bài tập lớn môn học Kĩ thuật đồ họa: Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay nhằm mục tiêu giới thiệu một cách tiếp cận bài toán nhận dạng chữ viết tay với một số ràng buộc, nhằm từng bước đưa vào ứng dụng thực tiễn.