Báo cáo kết quả nghiên cứu: Đảm bảo toán học cho các hệ mật - Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Kết cấu của báo cáo gồm 6 chương: Mở đầu về mã khối, thám mã khối, khảo sát hệ mã khối an toàn theo các đặc trưng theo độ đo giải tích, khảo sát mã khối theo nhóm sinh của các hàm mã hóa, khảo sát đặc trưng của mã khối theo quan điểm xích markov, xây dựng thuật toán mã khối MK-KC-01-01.