Báo cáo tổng hợp đề tài: Tư sản Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa với nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Đề tài làm rõ vị trí, vai trò của tư sản Việt Nam trong phát triển nền kinh tế vận động trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, nghiên cứu mối quan hệ giữa tư tưởng tư sản và tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo, đánh giá một cách có hệ thống thực trạng của tư sản Việt Nam thông qua việc nghiên cứu thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.