Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2007: Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển

Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về truyền thông đại chúng (TTĐC) trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển, từ đó rút ra ý nghĩa, những giá trị phù hợp phát triển TTĐC Việt Nam; phân tích vai trò của TTĐC trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở một số nước tư bản phát triển;… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.