Cogeneration fuel cell-sorption air conditioning systems

Energy and cogneration. Thermodynamics of fuel cells. Sorption refrigeration systems. Cogneration fuel cells-air conditioning systems. Potential applications in demonstration projects. Profitability assessment of the cogeneration system.
(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02235)