Công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982

Công ước này được các thành viên LHQ ký kết ngày 10/12/1982

Từ khóa: Công ước, Công ước Quốc tế, Luật biển

221 p vimaru_01 23/03/2016 1787 17