Đánh giá ảnh hưởng của mực nước ngầm gia tăng đến hệ số tập trung ứng suất đầu cọc trong giải pháp xử lý nền bằng cọc bê tông cốt thép kết hợp với vải địa kỹ thuật

Bài viết tập trung vào đánh giá tình cảm là sự gia tăng nước ngầm gây ra bởi sự gia tăng nước ngầm kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt cục bộ với nồng độ căng thẳng tỷ lệ trên đống hàng đầu trong các giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc bê tông hệ thống kết hợp vải địa kỹ thuật.