Đề tài khoa học: Các nhân tố tác động đến xu hướng tạo ra khe hổng dự toán ngân sách-kiểm định và giải pháp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Công trình tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng hành vi tạo ra khe hổng dự toán ngân sách trong quá trình lập dự toán ở các doanh nghiệp tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý giúp nhà quản trị hạn chế hành vi tạo ra khe hổng dự toán ngân sách.