Đề tài khoa học: Mua lại cổ phiếu-công cụ tiềm năng đánh lừa các nhà đầu tư nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam

Bài nghiên cứu trả lời các câu hỏi: những công ty có biến accruals cao có phải đang chịu áp lực tăng giá cổ phiếu không?, TSSL chứng khoán trong dài hạn của các công ty này cao hay thấp hơn các công ty còn lại?, chính sách mua lại cổ phiếu có khả năng đánh lừa các nhà đầu tư Việt Nam?.