Đề tài khoa học: Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt Nam

Đề tài khoa học "Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt Nam", bài nghiên cứu này kiểm định mối tương quan giữa chính sách cổ phần hóa của chính phủ và ngân sách nhà nước mà đặc biệt là doanh thu thuế ở Việt Nam.