Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu chuẩn Dublin Core Metadata, ứng dụng xây dựng giải pháp thư viện số cung cấp tài liệu chuyên ngành cho Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Mục đích của đề tài "Nghiên cứu chuẩn Dublin Core Metadata, ứng dụng xây dựng giải pháp thư viện số cung cấp tài liệu chuyên ngành cho Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam" là tìm hiểu về chuẩn siêu dữ liệu Dublin Core, thực hiện phân tích hệ thống tài liệu số, triển khai xây dựng hệ thống tài liệu số chuyên ngành công nghệ thông tin có đính kèm thêm các siêu dữ liệu theo chuẩn Dublin Core.