Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - đại học Hàng Hải Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là Xây dựng bộ phần mềm quản lý thu chi của Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và tiến tới mở rộng áp dụng cho các cơ sở đào tạo khác.