Đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò Công

Xuất phát từ thực tế tiềm năng phát triển của cây sơ ri Gò Công, đề tài “Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất -thương mại trái sơ ri Gò Công mong muốn nghiên cứu, tìm ra vấn đề cản trở sự phát triển sơ ri của vùng, đặc 2 biệt là hoạt động thương mại; giúp người nông dân mặn mà lại với việc trồng loại cây mang lại nhiều giá trị kinh tế như trước đây,củng cố kiến thức đã học về chuỗi giá trị cũng như đào sâu thêm kiến thức mới.