Đồ án tốt nghiệp đại học: Nghiên cứu hệ thống cáp quang FTTH và các biện pháp triển khai tại mạng VNPT Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp đại học với đề tài "Nghiên cứu hệ thống cáp quang FTTH và các biện pháp triển khai tại mạng VNPT Hải Phòng" có bố cục gồm 3 chương: Chương I - Hệ thống thông tin quang, Chương II - Công nghệ FTTH, Chương III - Triển khai FTTH tại VNPT Hải Phòng. Đồ án hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.