Đồ án tốt nghiệp đại học: Thiết bị Anten sóng ngắn phân cực thẳng đứng

Đồ án tốt nghiệp đại học với đề tài "Thiết bị Anten sóng ngắn phân cực thẳng đứng" có bố cục gồm 4 chương, lời mở đầu và kết luận. Các chương trong đồ án gồm có: Chương I - Lý thuyết An ten chắn từ, Chương II - Lý thuyết Anten sóng ngắn phân cực thẳng đứng, Chương III - Kỹ thuật Anten sóng ngắn phân cực thẳng đứng. Đồ án hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.