Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KCN Dệt may Phố Nối - tỉnh Hưng Yên

Mục tiêu của đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường tại KCN Dệt may Phố Nối; đánh giá được tình trạng QLMT hiện nay tại KCN Dệt may Phố Nối; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QLMT tại KCN Dệt may Phố Nối dựa trên các giải pháp quản lý hiệu quả đang được áp dụng tại các KCN khác.