Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống thông tin an toàn hàng hải

Kết cấu của luận văn: Chương 1 các hệ thống thông tin an toàn hàng hải, chương 2 khuyến nghị ITU về NAVDAT, chương 3 khả năng ứng dụng hệ thống NAVDAT.