Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống thông tin di động

Kết cấu của luận văn: Chương I Tổng quan về hệ thống thông tin di động, chương II Nghiên cứu công nghệ trong hệ thống thông tin di động 4G, chương III Hệ thống thông tin di động 5G.