Đồ án tốt nghiệp: Lập QTCN đóng tàu chở hàng rời 34000 DWT tại công ty CNTTT Phà Rừng

Mời các bạn tham khảo đồ án tốt nghiệp: Lập QTCN đóng tàu hàng 34000 DWT tại công ty CNTTT Phà Rừng sau đây để biết cách trình bày một bản đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Đóng tàu cũng như quy trình công nghệ đóng tàu chở hàng rời 34000 DWT nói riêng và đóng các loại tàu nói chung.