Đồ án tốt nghiệp: Mạng viễn thông và hệ thống thông tin số

Mạng viễn thông được hiểu đơn giản là phương tiện truyền dẫn thông tin số liệu từ phía phát tới đầu thu, có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ thông tin, phục vụ các yêu cầu trao đổi thông tin của khách hàng hay các đối tượng thông tin khác. Đồ án sau đây trình bày khái quát chung mạng viễn thông và hệ thống thông tin số.