Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi tham gia phụ lục VI công ước Marpol 73/78 và đề xuất các giải pháp triển khai áp dụng các quy định của phụ lục tại Việt Nam

Đồ án tốt nghiệp của gồm những nội dung sau: Chương 1 Tổng quan về hoạt động hàng hải và công ước Marpol, chương 2 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi tham gia phụ lục VI công ước Marpol, chương 3 Đề xuất các giải pháp triển khai phụ lục VI công ước Marpol.