Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế anten vi dải cho các ứng dụng wifi

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng anten ứng dụng cho wifi. Ngoài ra đề tài còn nghiên cứu các ảnh hưởng của chất nền tới anten vi dải. Nội dung đề tài gồm 4 chương: Chương 1 Thuyết chung về anten và anten vi dải, Chương 2 Tìm hiểu phần mềm CST Studio suite 2014, Chương 3 Thiết kế mô phỏng mẫu anten cơ bản, Chương 4 Thiết kế và mô phỏng anten vi dải ứng dụng cho wifi.