Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế mạch đếm sản phẩm công nghiệp và hiển thị trên các Led 7 đoạn

Đồ án tốt nghiệp của gồm những nội dung sau: Chương 1 các mô hình mạch đếm xung trong thực tế với khả năng ứng dụng, chương 2 đánh giá các mô hình, xây dựng ý tưởng, chọn lựa mô hình đám sản phẩm công nghiệp, chương 3 thiết kế mô hình mạch đếm sản phẩm công nghiệp.