Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tàu kéo hoạt động tại cảng Đà Nẵng, lắp máy công suất Ps = 800 KW

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tàu kéo hoạt động tại cảng Đà Nẵng, lắp máy công suất Ps = 800 KW gồm có 8 phần trình bày về tuyến đường tàu mẫu; xác định kích thước; xây dựng tuyến hình; tính toán yếu tố tính nổi; tính toán kết cấu; tính toán sức cản và thiết kế thiết bị đẩy; tính ổn định của tàu kéo.