Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thời gian phát thông tin cuộc gọi cấp cứu DSC các dải sóng VHF, MF/HF

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thời gian phát tông tin cuộc gọi cấp cứu DSC các dải sóng VHF, MF/HF với mong muốn giới thiệu đến người đọc các phương thức thông tin trong hệ thống GMDSS, tần số DSC, thành phần cũng như cách thức hoạt động của công nghệ DSC, qua đó tính toán thời gian phát thông tin cuộc gọi cấp cứu DSC các dải sóng VHF, MF/HF.