Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng công nghệ GPON trong mạng truy nhập quang FTTx

Kết cấu của luận văn: Chương 1 Tổng quan về công nghệ quang thụ động tốc độ Gigabit GPON, Chương 2 Cấu trúc phân lớp của mạng quang thụ động GPON, Chương 3 Ứng dụng công nghệ GPON trong mạng truy nhập quang FTTx.