Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam

Kết cấu của luận văn: Chương 1 tổng quan về truyền hình số, chương 2 truyền hình số mặt đất DVB-T2, chương 3 ứng dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam.