Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia quản lý chất thải nông thôn, nghiên cứu áp dụng tại thị trấn Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng

Mục đích của đề tài "Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia quản lý chất thải nông thôn, nghiên cứu áp dụng tại thị trấn Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng” là xây dựng được mô hình có sự tham gia của cộng đồng, giúp mỗi cá nhân, hộ gia đình hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quản lý chất thải, đồng thời đề ra những phương pháp giúp giảm thiểu, xử lý một phần lượng thải ra, giúp giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.