Ebook 100 câu hỏi về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển: Phần 1

Cuốn sách "100 câu hỏi về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển" phần 1 gồm có những câu hỏi chung về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; những câu hỏi liên quan đến hợp đồng vận chuyển theo chuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!