Ebook Bài tập Địa kỹ thuật: (Tái bản) - Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Bài tập Địa kỹ thuật" gồm 3 chương cuối, cung cấp cho bạn đọc những bài tập về: Chương 3 - Tính toán dòng chảy ổn định của nước dưới đất vào công trình thu nước nằm ngang; Chương 4 - Tính toán thấm của nước dưới đất vào giếng khoan; Chương 5 - Thí nghiệm hiện trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!